Coronavirus (COVID-19) -
Information and advice.

Gaelic Language Plan

The Gaelic Language Plan sets out how we'll enable the use of Gaelic when communicating with the public, key partners and also how we will promote and develop Gaelic.

The Plan was approved by Dumfries and Galloway Council on 28 June 2016 and was then submitted to Bòrd na Gàidhlig for approval. Our Education and Lifelong Learning Services are responsible for delivery of the Plan.

Vision and objections

We'll work toward putting in place the necessary structures and initiatives to ensure that Gaelic has a sustainable future in Scotland.

Key actions

The Council recognise the importance of:

 • extending the visibility of Gaelic and increasing its status.
 • creating opportunities for the practical use of Gaelic in a wide range of everyday situations and is committed to increasing its level of provision in this area.
 • increasing the use of Gaelic in areas where the subject matter is of most interest to the general public or relates specifically to Gaelic issues.
 • seeing Gaelic as an important job skill and of identifying situations in which its use is essential or desirable.
 • enabling staff to develop their Gaelic skills if they wish to do so.

Gaelic Phrases, words and place names

You can view Gaelic translations here:

View the plan

Partners

 • Gaelic Dumgal offers a wide range of learning opportunities across our region.
 • Bord na Gaidhlig - Find out more information about Gaelic Medium Education and Gaelic Learning as per the Education (Scotland) Act 2016.


Plana Gàidhlig

Tha am Plana Gàidhlig a' mìneachadh mar a tha sinn a' toirt comas do chleachdadh na Gàidhlig ann an conaltradh ris a' phoball, prìomh chom-pàirtichean agus a' brosnachadh agus a' leasachadh na Gàidhlig.

Chaidh am Plana aontachadh le Dùn Phris is Gall-Ghaidhealaibh Comhairle air 28 Ògmhios 2016 agus an uair sin a chur a-steach gu Bòrd na Gàidhlig airson aonta. Ar clann, Daoine Òga is Ionnsachadh Fad-beatha seirbheis bheil uallach airson lìbhrigeadh a 'Phlana.

Lèirsinn agus gearanan

Bidh sinn ag obair a dh' ionnsaigh a bhith a' cur ann an àite na structairean agus iomairtean deatamach gus dèanamh cinnteach gum bi Gàidhlig seasmhach san àm ri teachd ann an Alba.

Prìomh ghnìomhan

Tha sinn ag aithneachadh cho cudromach s' tha:

 • a' leudachadh faicsinneachd na Gàidhlig agus a' meudachadh a h-inbhe.
 • a' cruthachadh chothroman airson cleachdadh practaigeach na Gàidhlig ann an raon farsaing de shuidheachaidhean làitheil agus tha rùn aice cur ris an ìre de dh 'ullachadh anns an raon seo.
 • a' meudachadh air cleachdadh na Gàidhlig ann an sgìrean far a bheil an cuspair a' togail ùidh a' phobail no a' buntainn gu sònraichte ri cùisean Gàidhlig.
 • a' faicinn a' Gàidhlig mar sgil obrach cudromach agus suidheachaidhean a chomharrachadh anns a bheil cleachdadh na Gàidhlig riatanach no feumail.
 • a' comasachadh luchd-obrach gus sgilean Gàidhlig a leasachadh ma tha iad ag iarraidh sin a dhèanamh.

Faic am plana

Page last updated: 14/09/2021
email icon print icon Bookmark and Share